Úvod

V archeologii, geologii, paleoklimatologii a dalších disciplínách vzrůstá potřeba absolutního určení stáří. Jednou z celosvětově nejpoužívanějších metod je radiouhlíkové datování. Poptávka meziročně narůstá rovněž v naší zemi.

Na začátku roku 2021 by měl být v naší zemi zahájen rutinní provoz systému AMS (Accelerator Mass Spectrometry), umožňující měřit vzorky o hmotnostech řádu miligramů a méně.  Naše laboratoř již zavedla postupy zpracování mikrovzorků pro měření AMS, které je v současnosti realizováno na zahraničních pracovištích. Ve zvláštních případech také dosud používáme metodu založenou na konvenčním stanovení 14C cestou syntézy benzenu a několikadenního proměřování na nízkopozaďovém kapalinovém scintilačním spektrometru.

Kromě usnadnění přístupu k radiouhlíkové datovací metodě je cílem laboratoře CRL poskytovat odborné veřejnosti konzultační podporu a také napomáhat s interpretací výsledků získaných ze zahraničích datovacích pracovišť.


Aparatura používaná pro finální zpracování vzorků (tzv. grafitizaci) před AMS měřením