Úvod‎ > ‎

Minimální hmotnosti vzorků

Samozřejmou podmínkou radiouhlíkového datování je dostatečné množství datovatelné chemické formy uhlíku ve vzorku. Tabulka 1 uvádí přibližná minimální a optimální množství vzorků organického původu pro radiouhlíkové datování s využitím AMS analýzy. V závislosti na vlastnostech vzorku však může být obsah datovatelné formy uhlíku značně odlišný.

K datování karbonátových forem uhlíku jsou vhodné takové typy vzorků, u kterých můžeme vyloučit postdepoziční ovlivnění. Některé karbonátové vzorky proto mohou být datovatelné pouze obtížně (např. na základě směšovacích modelů), případně jsou nedatovatelné. 

Pro datování s použitím metody LSC (pouze vzorky dřeva a uhlíků) jsou odpovídající hmotnosti přibližně o tři řády větší. Minimální hmotnosti vzorků kostí pro LSC metodu jsou přibližně 70 g, platí pouze pro vzorky dobré kvality. Datování vzorků kostí o nízké kvalitě pomocí radiometrické metody nelze doporučit.


Tabulka 1: Orientační minimální a optimální množství vybraných typů vzorků organického původu pro radiouhlíkové datování konvenčními metodami (Gupta & Polach, 1985). Aktualizováno dle poznatků laboratoře. Hmotnosti jsou uvedeny pro vzorky v dobrém stavu.

 Typ vzorku
 Minimální (mg)
Optimální (mg)
  dřevo1  15  50
  uhlíky (zuhelnatělé dřevo) a jiné organické látky
 5  20
  CaCO3  50  150
  papír  15  25
  kosti2
 500  1000
  rašelina  20  200
  zemina - huminové kyseliny
 1000 2000-5000
  1 Pokud je dřevo částečně ztrouchnivělé, minimální hmotnost se značně zvyšuje. Pokud je ztrouchnivělé dřevo nasáklé vodou, kterou lze "ždímat", je potřebná hmotnost vzorku minimálně 1 g.
 2 V tomto případě je minimální potřebné množství vzorku značně pohyblivé a záleží značně na podmínkách depozice vzorku. Kosti s nízkým obsahem kolagenu (pod 1 %) jsou nedatovatelné (Wood, 2010) .